Във връзка с обявена процедура за избор на служба по трудова медицина, на основание Протокол на Комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор и решение 1.1 по Протокол № 20 от 30.01.2023 год. на Съвета на директорите, „Пазари Юг“ ЕАД обявява класирането на участниците: ПЪРВО МЯСТО: СТМ „ИРЕН М“ ЕООД ВТОРО МЯСТО: „ЛИДЕР ИЙ“ ЕООД Участникът обявен на първо място в срок от 3/три/ работни дни трябва да представи в деловодството на „Пазари Юг“ ЕАД, проект на договор…

  Резултати от последния проведен конкурс   23

 „Пазари Юг” ЕАД обявява класираните на първо място  участници в конкурси 2/2022, както следва: В Прикачения файл може да видите резултатите от класирането.

  Резултати от последния проведен конкурс   148

 „Пазари Юг” ЕАД обявява класираните на първо място  участници в конкурси 2/2022, както следва: В Прикачения файл може да видите резултатите от класирането.  

  Резултати от последния проведен конкурс   122

 „Пазари Юг” ЕАД обявява класираните на първо място  участници в конкурси 2 / 2022, както следва : В Прикачения файл може да видите резултатите от класирането.  

  Резултати от последния проведен конкурс   135

   На основание решение по Протокол № 5 от 30.06.2022г. на Съвета на директорите па "Пазари Юг" ЕАД, за утвърждаване на Протокол №1 от 29.06.2022 г. на конкурсната комисия за провеждане на конкурс 1-ДПК/2022 г.и 2 ГО/2022 г за отдаване под наем за срок от 3 години на обекти находищи се в сграда на, както следва: 1.1-во_класиране_1-ДПК_2022г 2.1-во_класиране_2-ГО_2022г.pdf 

  Резултати от последния проведен конкурс   220
Нагоре