На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общинатав публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала /НРУУПОППТДОУК/„Пазари Юг“ ЕАД обявява конкурс 1-ГО/2023год. и 1-ДПК/2023год. за отдаване под наем наобекти, собственост на дружеството. Закупуването и подаването на документи за участие в конкурса е от 24.04.2023г. до 11.05.2023г.включително, в офиса на дружеството, намиращ се на бул. Цар Борис III № 135 Б. Информация законкурса на информационното табло на административната сграда и…

  Съобщения за конкурси и обяви   80

На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община, „Пазари Юг” ЕАД обявява конкурс 1-2023 год. за отдаване под наем на свободни маси за сергийнатърговия, търговски обекти и търговски площи /терени/, намиращи се натериторията на пазарни площадки “Красно село”, “Иван Вазов” и “Борово”.Закупуването и подаването на документите за участие в конкурса е от 13.03.2023 г.до 27.03.2023 г. включително, в офиса на дружеството, намиращ се на бул. “ЦарБорис III” №135 Б . Информация за конкурса на информационните табла…

  Съобщения за конкурси и обяви   269

         На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община,  „Пазари Юг” ЕАД обявява конкурс 2-2022 год. за отдаване под наем на свободни маси за сергийна търговия,  търговски обекти и търговски площи /терени/конкурс 2-2022 год. за отдаване под наем на свободни маси за сергийна търговия,  търговски обекти и търговски площи /терени/, намиращи се на територията на пазарни площадки “Красно село”, “Иван Вазов” и “Борово”. Закупуването и подаването на документите за участие в конкурса е…

  Съобщения за конкурси и обяви   403

.     Моля запознайте се с Поканата и Техническото задание за Избор на изпълнител на услуга "Пълно телекомуникационно обслужване на "Пазари Юг" ЕАД" за периода 2022 - 2024г. като свалите прикачените файлове.           .

  Съобщения за конкурси и обяви   132

                                                                                   У В Е Д О М Л Е Н И Е относно промяна на БУЛСТАТ на производителите на селскостопанска продукция Уважаеми наематели, уведомяваме Ви, че след влизането в сила от 4 януари 2022 г. на изменението в Закона за…

  Съобщения за конкурси и обяви   193
Нагоре