Настоящата процедура има за предмет „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение и енергийно менажиране, за нуждите на „Пазари Юг“ ЕАД. Предметът на процедурата включва: Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ) и включване в балансираща група за обектите на „Пазари Юг“ ЕАД, отговарящи на Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/ и Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи /ПУРДЕЕМ/,…

  Съобщения за конкурси и обяви   31

      „ПАЗАРИ ЮГ” ЕАД   обявява  конкурс № 1-ДПК/2018   за  отдаване  под  наем  за  срок  от  3 /три/  години  на  обекти, находящи се в сграда на ул.”Петко Каравелов” № 5, район „Триадица”, гр. София, собственост на  “Пазари Юг” ЕАД,  при указана начална наемна цена както следва:  ОБЕКТИ_1_-_ДПК-2018    

  Съобщения за конкурси и обяви   92

    На основание чл. 17, ал. 3 от  Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение 1.1 по протокол № 35 от 03.07.2018 г. на Съвета на директорите на “Пазари Юг” ЕАД  и Заповед № 81 от 06.08.2018 г. на изпълнителния директор на “Пазари Юг” ЕАД.   „ПАЗАРИ ЮГ” ЕАД     обявява  конкурс № 1-ГО/2018 г.   за  отдаване  под  наем  за  срок  от  3…

  Съобщения за конкурси и обяви   47

На основание Решение на Съвета на директорите на „Пазари Юг” ЕАД, Дружеството обявява процедура за избор на изпълнител на услуга: ,,РАЗДЕЛНО СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И БИООТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА УПРАВЛЯВАНИТЕ И СТОПАНИСВАНИ ОТ „ПАЗАРИ  ЮГ” ЕАД ПАЗАРНИ ПЛОЩАДКИ И ОБЕКТИ”. Безплатен и свободен електронен достъп до пълната документация за участие е предоставен на адрес: www.pazari-yug.bg. Документацията за участие  не се заплаща. Офертата, комплектована с всички изискуеми документи, се представя в запечатан непрозрачен общ плик, от участника или…

  Съобщения за конкурси и обяви   31

 На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община, „Пазари Юг” ЕАДобявява конкурс за отдаване под наем на свободни маси за сергийна търговия, търговски обекти и търговски площи /терени/, намиращи се на територията на пазарни площадки “Красно село”, “Иван Вазов” и “Борово”, както следва : 1,Маси_за_сергийна_търговия 2.Търговски_обекти 3.Търговски_площи 4.Схема_пазар_Красно_село 5.Схема_пазар_Иван_Вазов 6.Схема_пазар_Борово 7.Схема_база_Гоце_Делчев 8.Схема_Терен      

  Съобщения за конкурси и обяви   69

ОБЯВА  за търг с явно наддаване за продажба на собствени моторни превозни средства 1 . търг с явно наддаване за продажба на собствени моторни превозни средства  

  Съобщения за конкурси и обяви   20
Нагоре