„Пазари Юг” ЕАД обявява извънреден конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия на пазарна площадка Борово, както следва : 1. Конкурс_И-АМ_2019_за_маси_зе_сергийна_търговия 2. Схема_пазар_Борово      

  Съобщения за конкурси и обяви   22

    На основание чл. 17, ал. 3 от  Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение 4.1 по протокол № 51 от 11.01.2019 г. на Съвета на директорите на “Пазари Юг” ЕАД.   „ПАЗАРИ ЮГ” ЕАД     обявява  конкурс № 1-ГО/2019 г.   за  отдаване  под  наем  за  срок  от  3 /три/  години  на следните недвижими имоти, собственост на дружеството, при указана начална наемна цена и…

  Съобщения за конкурси и обяви   103

     „ПАЗАРИ ЮГ” ЕАД  обявява  конкурс № 1-ДПК/2019   за  отдаване  под  наем  за  срок  от  3 /три/  години  на  обекти, находящи се в сграда на ул.”Петко Каравелов” № 5, район „Триадица”, гр. София, собственост на  “Пазари Юг” ЕАД,  при указана начална наемна цена както следва:  1.ОБЯВА_КОНКУРС_1-ДПК-2019    

  Съобщения за конкурси и обяви   100
Нагоре