Във връзка с решение №1.1 по Протокол № 33 от 14.11.2023 год. на Съвета на директорите на "Пазари Юг" ЕАД, Ви каним да представите оферта за избор на изпълнител на следните дейности: "Комплексно почистване на управляваните и стопанисвани от "Пазари Юг" ЕАД пазарни площадки"   Приложенията са в прикачените файлове.

  Съобщения за конкурси и обяви   31

ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА УСЛУГА „РАЗДЕЛНО СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, БИООТПАДЪЦИ  И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА УПРАВЛЯВАНИТЕ И СТОПАНИСВАНИ ОТ  „ПАЗАРИ  ЮГ” ЕАД ПАЗАРНИ ПЛОЩАДКИ И ОБЕКТИ Във връзка с решение №1 по протокол № 31 / 20.09.2023 год. на Съвета на директорите, „Пазари Юг” ЕАД, обявява процедура за избор на изпълнител на услуга ,,РАЗДЕЛНО СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, БИООТПАДЪЦИ  И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА УПРАВЛЯВАНИТЕ И СТОПАНИСВАНИ ОТ  „ПАЗАРИ  ЮГ” ЕАД ПАЗАРНИ ПЛОЩАДКИ И ОБЕКТИ“, както следва: Пазарна площадка „Красно село”,  Пазарна площадка „Иван Вазов” Пазарна площадка „Борово” Горски дом, кв.”Надежда”, м.”Северен парк” Жилищна…

  Съобщения за конкурси и обяви   62

На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община, „Пазари Юг” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на свободни маси за сергийна търговия,търговски обекти и търговски площи /терени/, намиращи се на територията напазарни площадки “Красно село”, “Иван Вазов” и “Борово”. Закупуването иподаването на документите за участие в конкурса е от 15.09.2023 г. до 29.09.2023 г.включително, в офиса на дружеството, намиращ се на бул. “Цар Борис III” №135 Б .Информация за конкурса на информационните табла на пазарните…

  Съобщения за конкурси и обяви   210

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общинатав публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала /НРУУПОППТДОУК/„Пазари Юг“ ЕАД обявява конкурс 1-ГО/2023год. и 1-ДПК/2023год. за отдаване под наем наобекти, собственост на дружеството. Закупуването и подаването на документи за участие в конкурса е от 24.04.2023г. до 11.05.2023г.включително, в офиса на дружеството, намиращ се на бул. Цар Борис III № 135 Б. Информация законкурса на информационното табло на административната сграда и…

  Съобщения за конкурси и обяви   187

На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община, „Пазари Юг” ЕАД обявява конкурс 1-2023 год. за отдаване под наем на свободни маси за сергийнатърговия, търговски обекти и търговски площи /терени/, намиращи се натериторията на пазарни площадки “Красно село”, “Иван Вазов” и “Борово”.Закупуването и подаването на документите за участие в конкурса е от 13.03.2023 г.до 27.03.2023 г. включително, в офиса на дружеството, намиращ се на бул. “ЦарБорис III” №135 Б . Информация за конкурса на информационните табла…

  Съобщения за конкурси и обяви   400
Нагоре