Във връзка с решение № 1.2. по Протокол № 66/10.10.2019г. на Съвета на директорите на „ПАЗАРИ ЮГ” ЕАД,   Ви каним да представите оферта за избор на изпълнител на следните дейности: “Извършване на физическа невъоръжена охрана на пазарни площадки, стопанисвани от „Пазари ЮГ“ ЕАД” 1.  ПЪЛНО_ОПИСАНИЕ_НА_ПРОЦЕДУРАТА_И_ТЕХНИЧЕСКА_СПЕЦИФИКАЦИЯ

  Съобщения за конкурси и обяви   3

  Във връзка с решение №1 по протокол № 65 / 02.10.2019 г. на Съвета на директорите, „Пазари Юг” ЕАД, обявява процедура за избор на изпълнител на услуга „РАЗДЕЛНО СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И БИООТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА УПРАВЛЯВАНИТЕ И СТОПАНИСВАНИ ОТ „ПАЗАРИ ЮГ” ЕАД ” ПАЗАРНИ ПЛОЩАДКИ И ОБЕКТИ“, както следва: • Пазарна площадка „Красно село”, • Пазарна площадка „Иван Вазов” • Пазарна площадка „Борово” • Цветопроизводствено стопанство, находящо се в ж.к.”Дружба” - индустриална зона, ул.”Делийска воденица” • Административна…

  Съобщения за конкурси и обяви   7

На основание решение № 1 По Протокол № 63 от 02.09.2019г. на Съвета на директорите на „Пазари Юг“ ЕАД, Ви каним да представите оферта за ЗДРАВНО ЗАСТРАХОВАНЕ на 45 /четиридесет и пет/ служители на „Пазари Юг” ЕАД 1. Pokana  

  Съобщения за конкурси и обяви   14

                                На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община, „Пазари Юг” ЕАД обявява конкурс 3-2019 год. за отдаване под наем на свободни маси за сергийна търговия,  търговски обекти и търговски площи /терени/, намиращи се на територията на пазарни площадки “Красно село”, “Иван Вазов” и “Борово”, както следва : 1.Конкурс_3_АМ_20019_за_маси_за_сергийна_търговия  2.Конкурс_3_БП_2019_за_търговски_обекти 3.Конкурс_3_ВТ_2019_за_търговски_площи 4.Схема_пазар_Красно_село 5.Схема_пазар_Иван_Вазов 6.Схема_пазар_Борово 7.Схема_базар_Гоце_Делчев 8.Схема_ТК_Център_на_услугите  

  Съобщения за конкурси и обяви   190

В изпълнение на Решение № 393 по Протокол № 78/27.06.2019 г. на Столичен общински съвет „ПАЗАРИ ЮГ” ЕАД обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, представляващи:   Офис 4/В с идентификатор 68134.1932.538.1.118 и застроена площ от 137,64 кв.м., заедно с 0,8301% ИЧ от ОЧ на сградата и 0,7712% ИЧ от  ПС върху ПИ с идентификатор 68134.1932.538 и площ 4 605,00 кв.м. ведно с 2/два/ броя паркоместа № 1.19, 1.19а със застроена площ 27,55 кв.м, заедно с 0,1661% ИЧ…

  Съобщения за конкурси и обяви   143
Нагоре