„Пазари Юг” ЕАД обявява процедура за избор на изпълнител “Извършване на физическа невъоръжена охрана на пазарните площадки, стопанисвани от „Пазари ЮГ“ ЕАД"   “Извършване на физическа невъоръжена охрана на пазарните площадки, стопанисвани от „Пазари ЮГ“ ЕАД" 

  Новини   7

                      „Пазари Юг” ЕАД, обявява процедура за избор на изпълнител на услуга „РАЗДЕЛНО СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И БИООТПАДЪЦИ"

  Новини   13

     „Пазари Юг” ЕАД Обявява класираните на първо място, както и декласираните участници в конкурси 3 / 2019                                        

  Новини   12
Нагоре