„ПАЗАРИ ЮГ” ЕАД обявява класиране в конкурс за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години, на обекти, собственост на дружеството

Нагоре