„ПАЗАРИ ЮГ” ЕАД обявява конкурс № 1-ГО/2019 г.

logo 2

 

 

На основание чл. 17, ал. 3 от  Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение 4.1 по протокол № 51 от 11.01.2019 г. на Съвета на директорите на “Пазари Юг” ЕАД.

 

„ПАЗАРИ ЮГ” ЕАД

 

 

обявява  конкурс № 1-ГО/2019 г.

 

за  отдаване  под  наем  за  срок  от  3 /три/  години  на следните недвижими имоти, собственост на дружеството, при указана начална наемна цена и гаранционна вноска за участие в конкурса както следва: 

 

1. ОБЯВА_КОНКУРС_1-ГО-2019

 

Нагоре