„ПАЗАРИ ЮГ” ЕАД обявява КЛАСИРАНЕ_1-ГО 2021 , 1- ДПК -2021

logo 2

 

На основание чл.40, ал.7, във връзка с чл. 40, ал.3  от Наредбата за реда за учредяване и

упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско

участие в капитала, както и на  Решение  по Протокол № 109 от 09.06.2021 г. на Съвета на

директорите на „Пазари Юг” ЕАД,

 „Пазари Юг” ЕАД

обявява класираните на първо място участници в конкурс 1-ГО/2021 и конкурс 1-ДПК/2021 за

отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на обекти собственост на дружеството , както следва:

1. Първо_класиране_конкурс_1-ГО-2021

2. Първо_класиране_конкурс_1-ДПК-2021

Нагоре