Класиране избор на изпълнител

 

 

Във връзка с обявена процедура за избор на служба по трудова медицина, на основание Протокол на Комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор и решение 1.1 по Протокол № 20 от 30.01.2023 год. на Съвета на директорите, „Пазари Юг“ ЕАД обявява класирането на участниците:

ПЪРВО МЯСТО: СТМ „ИРЕН М“ ЕООД

ВТОРО МЯСТО: „ЛИДЕР ИЙ“ ЕООД

Участникът обявен на първо място в срок от 3/три/ работни дни трябва да представи в деловодството на „Пазари Юг“ ЕАД, проект на договор за извършване на услуга. В случай на неявяване на спечелилия участник, вторият класиран ще бъде поканен за сключване на договор.

 

 

 

Сваляне на прикачените файлове:
Нагоре