logo 2

 

На основание чл.40, ал.7, във връзка с чл. 40, ал.3  от Наредбата за реда за учредяване и

упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско

участие в капитала, както и на  Решение  по Протокол № 109 от 09.06.2021 г. на Съвета на

директорите на „Пазари Юг” ЕАД,

 „Пазари Юг” ЕАД

обявява класираните на първо място участници в конкурс 1-ГО/2021 и конкурс 1-ДПК/2021 за

отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на обекти собственост на дружеството , както следва:

1. Първо_класиране_конкурс_1-ГО-2021

2. Първо_класиране_конкурс_1-ДПК-2021

 

logo old

 „Пазари Юг” ЕАД

обявява класираните на второ място участници в конкурс 1 / 2021

1. 2-ро_класиране_конкурс_1_БП_2021

2. 2-ро_класиране_конкурс_1_ВТ_2021

 

 

logo 2

 

Във връзка с чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата

на собственост на столична община в търговските дружества и на основание решение

по Протокол № 88 от 19.10.2020 на Съвета на директорите „Пазари Юг” ЕАД

обявява класираните на първо място участници в конкурси 1- ДПК / 2020 и 1-ГО 2020, както следва:

1. Първо_класиране_конкурс_1_ГО_2020

2. Първо_класиране_конкурс_1_ДПК_2020

 

Страница 1 от 3
Нагоре