Емил Златков

Емил Златков

logo 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОБОДНИ МАСИ ЗА СЕРГИЙНА ТЪРГОВИЯ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ КЪМ 01.01.2022 Г. ПО ПАЗАРНИ ПЛОЩАДКИ:

1.Пазар Красно селоТърговски обекти: 4 бр. Маси за сергийна търговия: 42 бр.

2.Пазар Иван ВазовТърговски обекти: 19 бр. Маси за сергийна търговия: 16 бр.

3.Пазар БоровоТърговски обекти: 8 бр. Маси за сергийна търговия: 6 бр.

logo old

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала /НРУУПОППТДОУК/

„Пазари Юг“ ЕАД обявявя конкурс 1-И-ГО/2022год. за срок от 3 години, на обекти, собственост на дружеството.

Закупуването и подаването на документи за участие в конкурса са от 17.01.2022г. до 01.02.2022г. 15.00 часа включително, в офиса на дружеството, намиращ се на бул. Цар Борис III № 135 Б. Информация за конкурса на информационното табло на административната сграда, на тел.02/44 72 470 , 02/44 72 474, както и на сайта на дружеството – www.pazari-yug.bg   :

1.ОБЕКТИ_2022_по_НРУУПОППТДОУК

2.shema_na_obektite                                                     

                                             

 logo old

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Във връзка с провеждането на конкурси 1-ГО/2021  и член 12.7. от конкурсната документация,

„ПАЗАРИ – ЮГ” ЕАД

Уведомява, че след първо класиране  няма неподписани наемни договори, съответно няма основание

за обявяване на второ класиране и  конкурсните процедури се считат за приключени.

Гаранционната вноска (по т.5 от конкурсните книжа)  на участник не спечелил конкурса,

се връща по номинал, без начисляване на лихви, срещу представяне на квитанция за платена гаранция в

офисите на организатора в периода от 01.07.2021 г. до 30.07.2021 г. от 09.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 14.30 часа. 

logo 2

 

На основание чл.40, ал.7, във връзка с чл. 40, ал.3  от Наредбата за реда за учредяване и

упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско

участие в капитала, както и на  Решение  по Протокол № 109 от 09.06.2021 г. на Съвета на

директорите на „Пазари Юг” ЕАД,

 „Пазари Юг” ЕАД

обявява класираните на първо място участници в конкурс 1-ГО/2021 и конкурс 1-ДПК/2021 за

отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на обекти собственост на дружеството , както следва:

1. Първо_класиране_конкурс_1-ГО-2021

2. Първо_класиране_конкурс_1-ДПК-2021

 

 

logo old

                                                 РЕШЕНИЕ N 220

                       на Столичния общински съвет от 22.04.2021 година

                       За временно освобождаване от задължението за заплащане на наем от лица -

                       наематели и ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели

                       на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия,

                       с участие на Столична община в капитала.

                        1. Reshenie_220_SOS

                        2. Deklaracia_obr.1

                                3. Deklaracia_obr.2

 

                                       


Страница 1 от 4
Нагоре