Емил Златков

Емил Златков

logo 2

 

 На основание решение по Протокол № 5 от 30.06.2022г. на Съвета на директорите па "Пазари Юг" ЕАД, за утвърждаване на Протокол №1 от 29.06.2022 г. на конкурсната комисия за провеждане на конкурс 1-ДПК/2022 г.и 2 ГО/2022 г за отдаване под наем за срок от 3 години на обекти находищи се в сграда на, както следва:

1.1-во_класиране_1-ДПК_2022г

2.1-во_класиране_2-ГО_2022г.pdf 

 logo 2

                                                                                 У В Е Д О М Л Е Н И Е

относно промяна на БУЛСТАТ на производителите на селскостопанска продукция

Уважаеми наематели,

уведомяваме Ви, че след влизането в сила от 4 януари 2022 г. на изменението в Закона

за Регистър БУЛСТАТ, Агенцията по вписванията служебно преобразува от 10-значен/ЕГН/

в 9-значен код/ЕИК, БУЛСТАТ/ на всички производители на селскостопанска продукция и

други физически лица, които са регистрирани в регистър БУЛСТАТ с 10-значен код

(чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от закона).

Информацията за новия си 9-значен код (БУЛСТАТ), наемателите ще могат да получат чрез

Портала за електронни услуги на Агенцията по вписванията – www.bulstat.bg, в раздел „Справки“.

Агенция по вписванията служебно ще предостави на Национална агенция за приходите (НАП)

информацията за връзката между стар и нов код на лицето.
За промяната на Вашия ЕИК по БУЛСТАТ, НАП ще уведоми НОИ по служебен път.

Молим Ви,

да предоставите новия си 9-значен код /ЕИК, БУЛСТАТ/ в офиса на „Пазари Юг“ ЕАД до 30.06.2022 г.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 

 

 

 proekt vazov

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Уважаеми съграждани,

уведомяваме Ви, че на 03.06.2022 г. от 18:00 ч. ще се проведе публично обсъждане на Проекта

за модернизация и реконструкция на пазар „Иван Вазов“. Срещата ще се състои в сградата на

Читалище „Петър Берон“, находящо се в гр. София, бул. „Витоша“ 109.

„Пазари Юг“ ЕАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo old

 

На основание утвърдени със заповед № 45 от 08.04.2022г. Протокол 1 от 31.03.2022г.

на конкурсната комисия за провеждане на конкурс 1-АМ/2022г. за отдаване под наем

на свободни търговски обекти /маси за сергийна търговия/ на пазари „Иван Вазов”,

„Красно село” и "Борово" , както и Заповед № 54 /26.04.2022г. на изпълнителния директор

на “Пазари Юг” ЕАД, обявяваме класираните на второ място кандидати:

1. Второ_класиране_конкурс_1-2022-АМ_2022_за_маси_за_сергийна_търговия

2. Второ_класиране_конкурс_1-2022-БП_2022_за_търговски_обекти

 

 

logo 2

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основание решение по Протокол № 125 от 01.03.2022 г. на Съвета на
директорите на "Пазари Юг" ЕАД, за утвърждаване на Протокол №1 от 01.03.2022 г.
на конкурсната комисия за провеждане на конкурс 2-Н-ГО/2022 г. за отдаване под
наем за срок от 3 години на обекти, собственост на „Пазари Юг“ ЕАД,
обявяваме класираните на първо място кандидати:
Страница 1 от 4
Нагоре