Емил Златков

Емил Златков

logo old

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание решение №1 по Протокол № 115 от 05.10.2021 г. на Съвета на директорите на "Пазари Юг" ЕАД, за утвърждаване на Протокол №1 от 17.09.2021 г. и Протокол №2 от 04.10.2021 год. на конкурсната комисия за провеждане на конкурс 1-10/2021 год. за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на недвижими имоти, собственост на „Пазари Юг“ ЕАД, обявяваме класираните на първо място кандидати:

1.класиране_на_конкурс_за_отдаване_под_наем_за_срок_от_10_десет_години_на_обекти_собственост_на_дружеството.

logo old

На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община,

                                              „Пазари Юг” ЕАД

обявява конкурс за отдаване под наем на свободни маси за сергийна търговия, търговски обекти и търговски

площи /терени/, намиращи се на територията на пазарни площадки “Красно село”, “Иван Вазов” и “Борово”, както следва:

1.Конкурс_2-АМ-2021_за_маси_за_сергийна_търговия

2.Конкурс_2-БП-2021_за_търговски_обекти

3.Конкурс_2-ВТ-2021_за_търговски_площи

4.Пазар_Красно_село

5.Пазар_Иван_Вазов

6.Пазар_Борово

7.Базар_Гоце_Делчев

8.ТК_Център_на_услугите

 

 logo old

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Във връзка с провеждането на конкурси 1-ГО/2021  и член 12.7. от конкурсната документация,

„ПАЗАРИ – ЮГ” ЕАД

Уведомява, че след първо класиране  няма неподписани наемни договори, съответно няма основание

за обявяване на второ класиране и  конкурсните процедури се считат за приключени.

Гаранционната вноска (по т.5 от конкурсните книжа)  на участник не спечелил конкурса,

се връща по номинал, без начисляване на лихви, срещу представяне на квитанция за платена гаранция в

офисите на организатора в периода от 01.07.2021 г. до 30.07.2021 г. от 09.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 14.30 часа. 

logo 2

 

На основание чл.40, ал.7, във връзка с чл. 40, ал.3  от Наредбата за реда за учредяване и

упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско

участие в капитала, както и на  Решение  по Протокол № 109 от 09.06.2021 г. на Съвета на

директорите на „Пазари Юг” ЕАД,

 „Пазари Юг” ЕАД

обявява класираните на първо място участници в конкурс 1-ГО/2021 и конкурс 1-ДПК/2021 за

отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на обекти собственост на дружеството , както следва:

1. Първо_класиране_конкурс_1-ГО-2021

2. Първо_класиране_конкурс_1-ДПК-2021

 

 

logo old

                                                 РЕШЕНИЕ N 220

                       на Столичния общински съвет от 22.04.2021 година

                       За временно освобождаване от задължението за заплащане на наем от лица -

                       наематели и ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели

                       на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия,

                       с участие на Столична община в капитала.

                        1. Reshenie_220_SOS

                        2. Deklaracia_obr.1

                                3. Deklaracia_obr.2

 

                                       


 

 

logo old

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основание заповед № 43 / 28.04.2021г. на изпълнителния директор на „Пазари Юг” ЕАД

 „Пазари Юг” ЕАД

Поради допусната техническа грешка в конкурсната документация, се прекратяват следните конкурси:

1. Конкурс 1-ГО/2021 г. за отдаване под наем на обекти, собственост на „Пазари Юг“ ЕАД, извън пазарните площадки;

2.Конкурс 1-ДПК/2021 г. за отдаване под наем на обекти, находящи се в сграда с адрес София, ул. „Петко Каравелов“ № 5, собственост на „Пазари Юг“ ЕАД

Страница 1 от 4
Нагоре