Емил Златков

Емил Златков

logo 2

 

Във връзка с чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата

на собственост на столична община в търговските дружества и на основание решение

по Протокол № 88 от 19.10.2020 на Съвета на директорите „Пазари Юг” ЕАД

обявява класираните на първо място участници в конкурси 1- ДПК / 2020 и 1-ГО 2020, както следва:

1. Първо_класиране_конкурс_1_ГО_2020

2. Първо_класиране_конкурс_1_ДПК_2020

 

  logo 2

На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община,

„Пазари Юг” ЕАД обявява конкурс 3-2020 год. за отдаване под наем на свободни маси за сергийна

търговия,  търговски обекти и търговски площи /терени/, намиращи се на територията на

пазарни площадки “Красно село”, “Иван Вазов” и “Борово”.

Закупуването и подаването на документите за участие в конкурса е от 10.09.2020 г. до 28.09.2020 г.

включително, в офиса на дружеството, намиращ се на бул. “Цар Борис III” №135 Б . Информация за конкурса

на информационните табла на пазарните площадки и административната сграда, на тел.02/ 44 72 470, 02/ 44 72 474 и 02/ 44 72 476

1. Конкурс 3 АМ

2. Конкурс 3 БП

3. Конкурс 3 ВТ

4. Схема_пазар_Красно_село

5. Схема_пазар_Иван_Вазов

6. Схема_пазар_Борово

7. Схема_базар_Гоце_Делчев

8. Схема_ТК_Център_на_услугите

 

 

 

 

logo old

 МЕТОДИКА

 

за  временно освобождаване – изцяло или частично от задължението за плащане на наем от наематели на пазарни площадки стопанисвани и управлявани от „Пазари Юг“ ЕАД

 

І. Основна цел

Методиката е изготвена на основание решение № 136 по Протокол №11 от 16.04.2020г. на Столичен общински съвет и има за цел облекчаване финансовата тежест на лицата, пряко засегнати от въведеното извънредно положение.

II. Условия и обхват

             А)  Случаи на преустановена дейност

 • Освобождават се изцяло от заплащане на наемна цена наематели по договори за наем, сключени преди 13 март 2020г. за срока, през който са преустановили своята дейност, но не по-дълъг от срока на действие на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична Община.
 • За период от 3/три/ месеца, наематели по действащи договори за наем на обекти, сключени преди 16 април 2020г., които са преустановили дейността си за срока на действие на въведените противоепидемични мерки, след възстановяване на дейността, имат фиксирана отстъпка от наемната цена в размер на 50%. Право отстъпка имат наематели, чийто обекти са преустановили своята дейност през поне 50% от периода на въведените противоепидемични мерки.
 • Обстоятелствата се доказват чрез:
  • Декларация, подписана от наемателя, по образец, Приложение №1 или Приложение №1А
  • Справка от служители на отдел “Управление на пазарни площадки“ в „Пазари Юг“ ЕАД, на основание извършвани проверки в периода на противоепидемичните мерки.

            Б) Случаи на спад на приходите от продажби:

 • Намаляват се, съобразно предвиденото в тази методика, размера на наемната цена на наематели по договори за наем, сключени преди 13 март 2020г., за които е налице спад на приходите от продажби, в резултат на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, в частност на територията на Столична Община, за срок не по-дълъг от срока на действие на въведените противоепидемични мерки.
 • Обстоятелствата се доказват:
  • Декларация, подписана от наемателя, по образец, Приложение №2 или Приложение № 2А
  • За лицата, регистрирани по ЗДДС – справка декларация по чл.125 от ЗДДС или извлечение от дневника за продажбите по чл.124 от ЗДДС, за периода на извънредното положение и за същия период на 2019г.
  • За лицата нерегистрирани по ЗДДС – месечни отчети от фискално устройство/ интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, за периода на действие на въведените противоепидемични мерки и месечни отчети за същия период на 2019г., и свидетелства за регистрация на фискалните устройства/ интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.
  • Представените копия (извлечения) на документи да бъдат заверени от наемателя с надпис „Вярно с оригинала”, подпис и печат.
 • Намаляването на размера на наемната цена, поради спад на приходите от продажби, в резултат на въведените противоепидемични мерки, по т.2 от настоящата методика се извършва по следния начин:
  • При спад от 20% до 50% от оборота за съответния месец от периода на действие на въведените противоепидемични мерки – фиксирана отстъпка от наемната цена от 20%.
  • При спад с над 50% от оборота за съответния месец от периода на действие на въведените противоепидемични мерки – фиксирана отстъпка от наемната цена от 50%
 • За лица, регистрирани след 01 март 2019г. в съответния регистър или вписани като търговци след посочената дата, поради липса на счетоводни данни за оборота им през аналогичния период на 2019г. се прилага фиксирана отстъпка от 20% от наемната цена, като за целта представят доказателства за датата на регистрация, съответно вписване в регистъра.
 • За занаятчии, регистрирани съгласно Закона за занаятите, се прилага фиксирана отстъпка от 50% от наемната цена, след представяне на документ за регистрацията им като такива от компетентните органи.
 • За земеделски производители, които не могат да представят изискуемите съгласно тази методика документи, доказващи спад в оборота, се прилага фиксирана отстъпка от 20%.

ІІІ. Ред за ползване на облекченията

 • Документите за освобождаване от задължение за заплащане на наем се представят от наемателя, или чрез негов представител – лично или чрез пощенска или куриерска услуга с пратка с обратна разписка, на адрес: гр. София 1618, бул.“Цар Борис III“ №135Б
 • Наематели по договори за наем, сключени преди 13 март 2020г., който са преустановили своята дейност, подават изискуемите документи понастоящем и в срок до един месец след преустановяване действието на извънредното положение, всеки работен ден от 09:00ч. до 14:30ч.
 • Наематели по договори за наем, сключени преди 13 март 2020г. който НЕ са преустановили своята дейност, подават изискуемите документи след преустановяване действието на извънредното положение, в срок до един месец, всеки работен ден от 09:00ч. до 14:30ч.
 • Документи за освобождаване от наем или частично намаляване на наем, подадени след посочения краен срок, НЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ.
 • Платена или предплатена наемна цена, която подлежи на приспадане или намаляване, се приспада или намалява от дължимите за периода след прекратяване на взетите противоепидемични мерки.
 • Организирането и контрола за установяване на достоверността на документите, подадени за ползване на облекчения, съгласно настоящата методика, ще се извършва от комисия, назначена с изрично издадена заповед на изпълнителния директор на „Пазари Юг“ ЕАД, включваща главен счетоводител, юрист, специалисти по управлението на пазарните площадки. Комисията разглежда всеки конкретен случай по отделно и изразява мотивирано предложение в протокол, който се утвърждава от изпълнителния директор и  одобрява от Съвета на директорите. Отношенията с наемателите се уреждат с анекси към наемните договори.
 • Настоящата методика е приета с решение № 2 по Протокол № 76 от 30.04.2020г. на Съвета на директорите на „Пазари Юг“ ЕАД и е утвърдена със заповед №.46/04.05.2020 год.

1.  Приложение №1

2. Приложение №1 A

3. Приложение №2

4. Приложение №2A


 

 

logo old

 

На основание решение на СОС № 136/16.04.2020 г. декларации за намаляване на

наема или за пълно освобождаване от такъв на наематели сключили договори

с „Пазари Юг“ ЕАД преди 13.03.2020г. се приемат до  15.30 ч. на 12.06.2020 г. – петък

/ края на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България./

След този срок наемателите, които не са подали гореописаните декларации за намаляване или

освобождаване от наем заплащат пълната цена по договора им сключен с „Пазари Юг“ ЕАД


logo 2

 

„ПАЗАРИ ЮГ” ЕАД обявява ПЪРВО КЛАСИРАНЕ_2_ГО-2019 

1. klasirane_konkurs2_GO.2019

 

 

Страница 1 от 3
Нагоре