Емил Златков

Емил Златков

logo 2

 

 

 „ПАЗАРИ ЮГ” ЕАД

 обявява  конкурс № 2-ДПК/2019

 

за  отдаване  под  наем  за  срок  от  3 /три/  години  на  обекти, находящи се в сграда на ул.”Петко Каравелов” № 5, район „Триадица”, гр. София,

собственост на  “Пазари Юг” ЕАД,  при указана начална наемна цена както следва: 

1. konkurs_2-DPK_2019

 

 

logo 2

 

 

На основание чл. 17, ал. 3 от  Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на

собственост на общината в търговските дружества и Решение 1 по протокол № 61 от 08.08.2019 г. на Съвета на директорите на “Пазари Юг” ЕАД.

 

„ПАЗАРИ ЮГ” ЕАД

 

обявява  конкурс № 2-ГО/2019 г.

 

за  отдаване  под  наем  за  срок  от  3 /три/  години  на следните недвижими имоти, собственост на дружеството, при указана начална наемна цена и гаранционна вноска за участие в конкурса както следва: 

 

1.konkurs_2-GO-2019

 

logo old

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община,

„Пазари Юг” ЕАД обявява конкурс 3-2019 год. за отдаване под наем на свободни маси за сергийна

търговия,  търговски обекти и търговски площи /терени/, намиращи се на територията на

пазарни площадки “Красно село”, “Иван Вазов” и “Борово”, както следва :

1.Конкурс_3_АМ_20019_за_маси_за_сергийна_търговия

 2.Конкурс_3_БП_2019_за_търговски_обекти

3.Конкурс_3_ВТ_2019_за_търговски_площи

4.Схема_пазар_Красно_село

5.Схема_пазар_Иван_Вазов

6.Схема_пазар_Борово

7.Схема_базар_Гоце_Делчев

8.Схема_ТК_Център_на_услугите

 

logo 2

В изпълнение на Решение № 393 по Протокол № 78/27.06.2019 г. на Столичен общински съвет „ПАЗАРИ ЮГ” ЕАД обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, представляващи:

 

  1. Офис 4/В с идентификатор 68134.1932.538.1.118 и застроена площ от 137,64 кв.м., заедно с 0,8301% ИЧ от ОЧ на сградата и 0,7712% ИЧ от  ПС върху ПИ с идентификатор 68134.1932.538 и площ 4 605,00 кв.м. ведно с 2/два/ броя паркоместа № 1.19, 1.19а със застроена площ 27,55 кв.м, заедно с 0,1661% ИЧ от ОЧ на сградата и 0,2533% ИЧ от  ПС върху ПИ с идентификатор 68134.1932.538, с площ 4 605,00 кв.м., находящи се в сграда на бул.”България” №98, район Витоша, гр. София

  2. Два броя паркоместа №1.20,1.20а, със застроена площ 28,88 кв.м. заедно с 0,1742% ИЧ от ОЧ на сградата и 0,2655% ИЧ от  ПС върху ПИ с идентификатор 68134.1932.538 и площ 4 605,00 кв.м., находящи се в сграда на бул.”България” №98, район Витоша, гр. София.

 

                                            ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА :  30.07.2019 г. от 10.00 часа

Цената на един комплект тръжна документация е 100,00 лв. /сто/ лева без включен ДДС.

 Закупуване на тръжна документация може да се извърши в касата на „Пазари Юг” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис III” № 135Б, всеки работен ден от 15.07.2019 г. до 29.07.2019 г. вкл., от  09,00 часа до 12,30 часа и от 13,00 до 14:30 часа

 За допълнителна информация: тел.: 02 / 44 72 470


1. Недвижим_имот-2_бр.паркоместа

 

2. Апартамент/недвижим_имот_с_площ_137.64_кв.м 

 

 

 

 

 

 

logo old

 


                                       


Страница 1 от 3
Нагоре