Lyubomir Vangelov

Lyubomir Vangelov

На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община,

„Пазари Юг” ЕАД

обявява конкурс 1-2023 год. за отдаване под наем на свободни маси за сергийна
търговия, търговски обекти и търговски площи /терени/, намиращи се на
територията на пазарни площадки “Красно село”, “Иван Вазов” и “Борово”.
Закупуването и подаването на документите за участие в конкурса е от 13.03.2023 г.
до 27.03.2023 г. включително, в офиса на дружеството, намиращ се на бул. “Цар
Борис III” №135 Б . Информация за конкурса на информационните табла на
пазарните площадки и административната сграда, на тел: 02/ 44 72 470,
02/ 44 72 468 и 02/ 44 72 474, както и на сайта на дружеството - www.pazari-yug.bg.

 

 

Във връзка с обявена процедура за избор на служба по трудова медицина, на основание Протокол на Комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор и решение 1.1 по Протокол № 20 от 30.01.2023 год. на Съвета на директорите, „Пазари Юг“ ЕАД обявява класирането на участниците:

ПЪРВО МЯСТО: СТМ „ИРЕН М“ ЕООД

ВТОРО МЯСТО: „ЛИДЕР ИЙ“ ЕООД

Участникът обявен на първо място в срок от 3/три/ работни дни трябва да представи в деловодството на „Пазари Юг“ ЕАД, проект на договор за извършване на услуга. В случай на неявяване на спечелилия участник, вторият класиран ще бъде поканен за сключване на договор.

 

 

 

 

 

 

В прикачения файл може да откриете заданието на конкурса.

 

 

 

 

 

 „Пазари Юг” ЕАД

обявява класираните на второ място  участници в конкурси 2 / 2022 , както следва :

 „Пазари Юг” ЕАД

обявява класираните на първо място  участници в конкурси 2/2022, както следва:

В Прикачения файл може да видите резултатите от класирането.

 „Пазари Юг” ЕАД

обявява класираните на първо място  участници в конкурси 2/2022, както следва:

В Прикачения файл може да видите резултатите от класирането.

 

 „Пазари Юг” ЕАД

обявява класираните на първо място  участници в конкурси 2 / 2022, както следва :

В Прикачения файл може да видите резултатите от класирането.

 

         На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община,  „Пазари Юг” ЕАД

обявява конкурс 2-2022 год. за отдаване под наем на свободни маси за сергийна търговия,  търговски обекти и търговски площи /терени/конкурс 2-2022 год. за отдаване под наем на свободни маси за сергийна търговия,  търговски обекти и търговски площи /терени/, намиращи се на територията на пазарни площадки “Красно село”, “Иван Вазов” и “Борово”. Закупуването и подаването на документите за участие в конкурса е от 12.09.2022 г. до 26.09.2022 г. включително, в офиса на дружеството, намиращ се на бул. “Цар Борис III” №135 Б . Информация за конкурса на информационните табла на пазарните площадки и административната сграда,  на тел.02/ 44 72 470,  02/ 44 72 468 и 02/ 44 72 474, както и на сайта на дружеството -  www.pazari-yug.bg. 

.

 

 

Моля запознайте се с Поканата и Техническото задание за Избор на изпълнител на услуга "Пълно телекомуникационно обслужване на "Пазари Юг" ЕАД" за периода 2022 - 2024г. като свалите прикачените файлове.

 

 

 

 

 

.

Нагоре