Lyubomir Vangelov

Lyubomir Vangelov

На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община,

„Пазари Юг” ЕАД

обявява конкурс за отдаване под наем на свободни маси за сергийна търговия,
търговски обекти и търговски площи /терени/, намиращи се на територията на
пазарни площадки “Красно село”, “Иван Вазов” и “Борово”. Закупуването и
подаването на документите за участие в конкурса е от 15.09.2023 г. до 29.09.2023 г.
включително, в офиса на дружеството, намиращ се на бул. “Цар Борис III” №135 Б .
Информация за конкурса на информационните табла на пазарните площадки и
административната сграда, на тел.02/ 44 72 470, 02/ 44 72 468 и 02/ 44 72 474, както
и на сайта на дружеството - www.pazari-yug.bg.

 

Конкурса за избор на нощна невъоражена охрана на пазарни площадки, стопанисвани и управлявани от "Пазари Юг" ЕАД може да видите в прикачения файл.

 

 

В прикачените файлове може да видите информация за резултатите от последния проведен конкурс.

 

 

 

 

 

 

 

В прикачените файлове може да видите информация за резултатите от последния проведен конкурс.

 

 

 

 

 

 

„Пазари Юг” ЕАД

обявява класираните на второ място участници в конкурси 1 / 2023 , както следва :

 

Моля отворете прикачените файлове.

 

 

 

 

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината
в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала /НРУУПОППТДОУК/
„Пазари Юг“ ЕАД обявява конкурс 1-ГО/2023год. и 1-ДПК/2023год. за отдаване под наем на
обекти, собственост на дружеството.


Закупуването и подаването на документи за участие в конкурса е от 24.04.2023г. до 11.05.2023г.
включително, в офиса на дружеството, намиращ се на бул. Цар Борис III № 135 Б.

Информация за
конкурса на информационното табло на административната сграда и на

тел.02/44 72 470 , 02/44 72 474

 

 

 

.

 

 

 „Пазари Юг” ЕАД

обявява класираните на първо място  участници в конкурс 1 / 2023 , както следва : Моля отворете прикачените файлове.

 

 

 

 

На основание чл.20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община,

„Пазари Юг” ЕАД

обявява конкурс 1-2023 год. за отдаване под наем на свободни маси за сергийна
търговия, търговски обекти и търговски площи /терени/, намиращи се на
територията на пазарни площадки “Красно село”, “Иван Вазов” и “Борово”.
Закупуването и подаването на документите за участие в конкурса е от 13.03.2023 г.
до 27.03.2023 г. включително, в офиса на дружеството, намиращ се на бул. “Цар
Борис III” №135 Б . Информация за конкурса на информационните табла на
пазарните площадки и административната сграда, на тел: 02/ 44 72 470,
02/ 44 72 468 и 02/ 44 72 474, както и на сайта на дружеството - www.pazari-yug.bg.

 

 

Във връзка с обявена процедура за избор на служба по трудова медицина, на основание Протокол на Комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор и решение 1.1 по Протокол № 20 от 30.01.2023 год. на Съвета на директорите, „Пазари Юг“ ЕАД обявява класирането на участниците:

ПЪРВО МЯСТО: СТМ „ИРЕН М“ ЕООД

ВТОРО МЯСТО: „ЛИДЕР ИЙ“ ЕООД

Участникът обявен на първо място в срок от 3/три/ работни дни трябва да представи в деловодството на „Пазари Юг“ ЕАД, проект на договор за извършване на услуга. В случай на неявяване на спечелилия участник, вторият класиран ще бъде поканен за сключване на договор.

 

 

 

 

 

 

В прикачения файл може да откриете заданието на конкурса.

 

 

 

 

 

Страница 1 от 2
Нагоре